Common answers to Challenge Fund Startup & ISO technical issues during the first call

Common answers to Challenge Fund Startup & ISO technical issues during the first call

 • The application could only be done through a laptop/pc and NOT mobile.
 • The applicants should use web-browser Chrome (version 70.0 or newer) and / or Firefox (version 60.0 or newer). The online application is processed through apply.challengefund.euforinnovation.al by using the same log in account as in the registration process.
 • At the upload documents stage:

For every document to be uploaded the applicant must provide a name for the document as well as the corresponding file to be uploaded. The document should be in .pdf format and its size should not exceed 5MB.

 • Each field, once you locate the mouse arrow over it, provides information about the field as the maximum number of characters it can contain or the format (for fields requiring digits).
 • Fields that require digits, once you locate the mouse arrow over it, provide the correct format information. Some fields may contain only integers, others may contain integers or decimal numbers (with decimal point).

* A decimal number is defined as 12.123 (with a dot) and NOT 12,123 (with a comma).
The information also contains the maximum digits of the field.

Ex: (Maximum 12 digits = Max 9 digits the whole part and max 3 digits the fractional part after the comma).

**If the format instructions are not followed as illustrated in the online application form, the application will not be saved successfully.

 • Each field contains its own relevant information.
 • The application form can be completed only once. This means that the application cannot be saved and re-entered in a second moment. For these reason the system does not allow you to process further unless all the required fields are filled in. After you have filled in all the required fields and the applicant has arrived at the final step, the applicant can navigate back and forth to check or change any information. This is possible until you press the button SEND.  In the moment that the applicant presses SEND, the application is considered completed.
 • Users must accept the Terms and Conditions through a confirmation dialog window by clicking on the Terms and Conditions checkbox and then pressing Ok.
 • All text field have character limitations (NOT word limitation). A character might be a letter, a space, a number, a symbol, punctation mark etc.
 • Aplikimi bëhet vetëm nëpërmjet një laptopi/desktopi dhe jo nga pajisje mobile.
 • Përdoruesit duhet të përdorin web browserin Chrome(një version 70.0 ose më të ri) ose Firefox(një version60.0 ose më të ri). Aplikimi kryhet nga linku apply.challengefund.euforinnovation.al duke u indentifikuar me të njëjtat kredenciale si ato të proçesit të regjistrimit.
 • Në hapin e ngarkimit të dokumentave:

Për çdo dokument I cili do të ngarkohet duhet të vendoset një emër për dokumentin si dhe të ngarkohet file përkatës. Dokumenti duhet të jetë në formatin .pdf dhe madhësia e tij mos të kalojë limitin 5MB.

 • Çdo fushë, kur vendoset mouse mbi të, të jep informacion për fushën si numri maksimal i karaktereve që mund të përmbajë apo formati (për fushat që kërkojnë shifra).
 • Fushat të cilat kërkojnë shifra, në momentin kur vendoset mouse mbi fushë të jepet informacion për formatin e duhur. Disa fusha mund të përmbajnë vetëm numra të plotë, disa të tjera mund të përmbajnë numra të plotë ose numra decimalë (me presje fundore).
  *Numër decimal quhet një numër i formatit 12.123 (me pikë) dhe JO 12,123.
  Informacioni gjithashtu përmban maksimunin e shifrave dhe sa shifra pas presjes mund të ketë.(Maksimuni 12 shifra = Max 9 shifra të plota dhe max 3 shifra pas presjes).
  **Nëse instruksionet mbi formatin e fushave nuk zbatohen siç janë të ilustruar në formën e aplikimit online, aplikimi nuk do të ruhet me sukses.
 • Çdo fushë përmban informacionin e saj përkatës.
 • Forma e aplikimit është bërë për tu plotësuar vetëm një herë. Pra aplikimi nuk mund të ruhet dhe të plotësohet në një moment të dytë. Për këtë arsye sistemi nuk të lejon të vazhdosh në hapat pasardhëse nëse nuk plotësohen fushat përkatëse të hapit aktual. Pasi plotësohen të gjitha fushat dhe aplikanti arrihet deri në hapin e fundit, aplikanti mund të navigojë në formë për të rishikuar apo ndryshuar cilëndo fushë. Kjo sigurisht pa klikuar SEND. Në momentin që klikohet SEND aplikimi konsiderohet totalisht i përfunduar.
 • Përdoruesit duhet të pranojnë Termat dhe kushtet nëpërmjet një dialogu konfirmues duke klikuar në checkbox dhe më pas të japin Ok.
 • Fushat text kanë një limit karakteresh, JO fjalësh. Si karakter përfshihet çdo shkronjë, hapësirë, numër, simbol, shenjë pikësimi etj.