European Innovation Council (EIC) Roadshow in Tirana

European Commission presented in Tirana its newest instrument to turn science into new business and accelerate the scale-up of innovative companies

Today, the “European Innovation Council Roadshow” (EIC) stopped in Tirana, to hold an information session regarding the newest tools to support researchers and innovators, with special emphasis on private sector stakeholders (start-ups, SMEs, etc.).

The EIC 2019-2020 Work Programme provides for a financial allocation of about 2 billion Euros. The main support tools are the “Pathfinder”, which aims to promote interdisciplinary collaboration and research, as well as the “Accelerator” aimed at start-ups and entrepreneurs scaling up high-risk innovations.

A panel discussion, with the participation of Minister of State for Enterprise Protection Eduard Shalsi, Deputy Minister of Finance and Economy Dajna Sorensen, NASRI representative Mrs. Marsela Robo, researcher and beneficiary of Horizon 2020 Program Assist. Prof. Dr. Albana Halili and Dr. Luisa Prista, EASME Head of Department, was held during the event.

This event was promoted by the European Commission in cooperation with the European Delegation in Albania and with the support of the “EU for Innovation” project, which aims to strengthen the eco-system for innovation and start-up promotion in Albania.

To read more on the European Innovation Council, visit: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm

For more information on the “EU for Innovation” project: www.euforinnovation.al

Download presentation 1 and 2  ***

***“The dissemination of this content is courtesy of the authors (European Commission), following the European Commission’s reuse policy (hyperlinked) https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:330:0039:0042:EN:PDF

Turneu i Këshillit Evropian të Inovacionit (KEN) vjen në Tiranë

Komisioni Evropian prezantoi në Tiranë instrumentin e tij më të ri për të kthyer shkencën në biznes dhe për të përshpejtuar rritjen e kompanive innovative që sjellin risi

Sot, u ndal në Tiranë “Turneu i Këshillit Evropian të Inovacionit” (KEN) për të mbajtur një sesion informues lidhur me instrumentet më të reja në mbështetje të kërkuesve shkencorë dhe novatorëve dhe me fokus të veçantë tek aktorët e sektorit privat (si startup-et, NVM-të etj.).

Programi i punës i Këshillit Evropian për Inovacionin (KEN) parashikon një mbështetje financiare prej rreth 2 miliardë Euro për vitin 2019-2020. Instrumentët kryesorë për mbështetje janë “Pathfinder”, i cili synon promovimin e bashkëpunimit në kërkimin ndërdisiplinor, si dhe “Accelerator” drejtuar startup-eve dhe sipërmarrësve, të cilët duan të ndërmarrin iniciativa për biznese novatore me rrezikshmëri të lartë.

Pjesë e panelit të diskutimit në këtë aktivitet ishin Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes Eduard Shalsi, Zv. Ministrja e Financave dhe Ekonomisë Dajna Sorensen, përfaqësuese e AKKSHI-t Znj. Marsela Robo, Assist. Prof. Dr. Albana Halili, hulumtuese e përfituese në Programin Horizon 2020 dhe Dr. Luisa Prista, Drejtuese e Departamentit të EASME në Bruksel.

Ky aktivitet u mundësua nga Komisioni Evropian në bashkëpunim me Delegacionin Evropian në Shqipëri dhe me mbështetjen e projektit “BE për Inovacionin”, i cili synon të forcojë ekosistemin e novacionit dhe të promovojë e nxisë krijimin e startup-eve në Shqipëri.

Për më shumë informacion rreth Këshillit Evropian të Inovacionit vizitoni: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm

Për të mësuar më shumë rreth projektit “BE për Inovacionin”: www.euforinnovation.al

Shkarkoni prezantimin 1 dhe 2  ***

  • 25/07/2019
  • | Categories: News